Wie zijn wij?

Ons motto is: Maastricht voor iedereen! Daarom hebben we de Lokale Coalitie voor Inclusie opgericht. We zetten ons in om te zorgen dat de gemeente de juiste dingen doet zodat iedereen in Maastricht kan meedoen. De leden van de Coalitie doen dat allemaal op hun eigen manier. En samen helpen we de gemeente om het te doen.

Lokale Coalitie voor Inclusie

De Lokale Coalitie voor Inclusie (LCvI) bestaat uit 5 verschillende organisaties:

  • Integrale advies commissie Sociaal Domein
  • Advies commissie Senioren Maastricht – ASM
  • JONGR – de Jongerenraad
  • Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht – CIMM
  • Stichting Samen Onbeperkt

Een aantal deskundige kartrekkers adviseert vrijwillig de LCvI.

Wat is het VN-verdrag?

Het VN-Verdrag voor mensen met een beperking is in de zomer van 2016 geldig verklaard. Het bepaalt dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. Dat betekent dat er op veel gebieden verbeteringen zullen moeten komen. Zodat iedereen op gelijkwaardige manier kan meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan winkelen, met de bus reizen, een terrasje pikken, naar school gaan en een paspoort aanvragen bij het gemeenteloket.

Gemeente Maastricht wil beter voldoen aan wat er in het VN-verdrag beschreven staat. Wij adviseren de gemeente daarover en denken mee. Voor iedereen. 

Beleidsplan 2020 Stichting Maastricht voor Iedereen

Een beschrijving van de aard en de doelstelling van onze activiteiten

Ons motto is: Maastricht voor iedereen! We zetten ons in om de gemeente te ondersteunen in woord en daad zodat iedereen in Maastricht kan meedoen.

De leden van de stichting Maastricht voor Iedereen doen dat allemaal op hun eigen manier, vaak vanuit hun eigen doelgroep. Denk aan de oudere burger, jongeren, burgers met een beperking en burgers van allochtone afkomst. En samen helpen we de gemeente om het te doen.

Maastricht voor Iedereen bestaat uit 5 verschillende organisaties:

• Integrale advies commissie Sociaal Domein

• Advies commissie Senioren Maastricht – ASM

• JONGR – de Jongerenraad

• Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht – CIMM

• Stichting Samen Onbeperkt

Leidraad voor het handelen van Maastricht voor Iedereen is het VN-Verdrag voor mensen met een beperking. Het bepaalt dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. Dat betekent dat er op veel gebieden verbeteringen zullen moeten komen. Zodat iedereen op gelijkwaardige manier kan

meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan winkelen, met de bus reizen, een terrasje pikken, naar school gaan en een paspoort aanvragen bij het gemeenteloket. De gemeente Maastricht wil beter voldoen aan wat er in het VN-verdrag beschreven staat. Wij adviseren de gemeente daarover en denken mee. Voor iedereen.

In de jaren 2017 en 2018 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met de bejegening van burgers in Maastricht. Onder meer hebben we een training bewustwording laten ontwikkelen, die nu wordt ingezet door

met name ambtenaren. En we hebben in die jaren een monitoring uitgevoerd om een beeld te krijgen van waar burgers in Maastricht tegenaan lopen: wat kan beter in de toegankelijkheid.

In het lopende jaar 2019 en het komende jaar 2020 willen we onder meer werken aan de verbreding van de doelgroepen die we vertegenwoordigen. De doelgroepen burgers met een psychische kwetsbaarheid dienen meer gelegenheid te krijgen om mee te denken en mee te beslissen over wat nodig is om vanuit hun perspectief Maastricht meer toegankelijk te maken.

Ø Aan het einde van 2019 hebben we een vertegenwoordiging van de doelgroep burgers met een psychische kwetsbaarheid in onze gelederen opgenomen.

Een ander punt van aandacht betreft de informatie die we op de website aanbieden. We willen burgers van Maastricht zoveel mogelijk van advies kunnen voorzien over de organisaties en initiatieven in Maastricht waar zij hun voordeel mee kunnen doen: omdat ze er kennis kunnen halen, steun kunnen krijgen of andere

praktische zaken kunnen regelen.

Ø Aan het einde van 2019 is er een duidelijke toename van het aantal bronnen op onze website waartoe mensen met een beperking zich kunnen richten om er hun voordeel mee te doen.

Een derde actiepunt betreft het in beeld brengen van de parkeermogelijkheden voor mensen met een invalidenparkeerkaart. In hoeverre zijn deze voldoende dekkend, wat doen andere steden hierin, wat kunnen we hiervan leren en adviseren aan de gemeente.

Ø Aan het einde van 2019 hebben we een advies klaar voor de gemeente hoe om te gaan met de invalidenparkeerplaatsen in Maastricht, vanuit het oogpunt van de belangen hierin van de gemeente als ook vanuit het oogpunt van de burgers met een invalidenparkeerkaart.

Tenslotte is er een vierde actiepunt, dat enigszins samenhangt met het eerste actiepunt en dat betreft het zorgdragen dat Maastricht beschikt over een brede pool van ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring op verzoek kunnen inzetten voor de gemeente Maastricht, daar waar nodig. Er is een grote groep burgers met

verschillende typen beperkingen ‘ervaringskundig’. Graag willen we een deel van deze groep, in navolging van de succesvolle bejegeningstraining, trainen om ‘ervaringsdeskundig’ te worden. Een van de kenmerken van

ervaringsdeskundigheid is dat je ‘boven de eigen materie kunt staan’ en hierover zoveel als mogelijk objectief over kunt spreken. We maken in dit jaar 2019 een eerste aanzet om deze groep te formeren en, indien mogelijk, ook als deels te trainen.

Ø Aan het einde van 2019 is de pool groep ervaringskundige burgers uitgebreid en is er een eerste aanzet voor een training ‘ervaringsdeskundigheid’ van deze burgers.

We komen als MvI vijf keer per jaar bij elkaar. In de tussenliggende tijd zijn vooral de kartrekkers van de stichting actief om de geplande acties in gang te zetten, uit te voeren en te ondersteunen wanneer anderen uitvoeren.

Onze doelgroep zijn alle burgers van Maastricht die ‘vallen’ onder het VN Verdrag van de rechten van mensen met een beperking. De doelgroep van het VN-verdrag Handicap beslaat alle mensen die door een handicap in hun functioneren en deelname aan de samenleving worden beperkt. Het VN-verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps. Denk aan fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Onze activiteiten vinden gedurende het gehele jaar plaats. We maken per activiteit een kort plan en gaan er mee aan de slag. In dit plan zijn veelal activiteiten opgenomen, uren beschrijven we vrijwel niet, omdat dit vrijwilligerswerk betreft.

De activiteiten vinden alle in Maastricht plaats

Beloningsbeleid

Stichting Maastricht voor Iedereen is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst. Er worden dan ook geen beloningen of vacatiegelden uitgekeerd aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs voor het uitoefenen van hun functie. Wel worden aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs, indien gewenst, reiskosten en andere gemaakte kosten vergoed.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Jacques van Weerdenburg

Penningmeester : Huup Peters

Bestuurslid : Brigitte van Lierop

RSIN : 858734461