Inleiding

Op deze pagina houden we u op de hoogte van het beleid en de uitvoering van inclusie door de gemeente Maastricht

Raadsinformatiebrief april 2022

Speerpunt 1 Vergroot toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen met een publieke functie

Het plan van aanpak met de concrete investeringsvoorstellen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van deze gemeentelijke panden met een openbare functie werd op 16 november 2021 door uw raad goedgekeurd. Uw raad heeft voor de realisatie van het hierboven genoemde plan van aanpak een bedrag à € 1.072.376 in het Meerjaren investeringsplan beschikbaar gesteld. Het betreft onder andere investeringen op het gebied van de toegankelijkheid van de stadskantoren Mosae Forum en Randwyck, Maastricht Visitor Centre, Opera Zuid, Muziekgieterij en een aantal gemeenschapshuizen. Het plan van aanpak omvat voorstellen voor het aanbrengen van onder andere ringleidingen, aanpassingen toiletten of aanpassingen van de toegangsdeur.

Speerpunt 2 Waarborg gelijke rechten in wonen

De corporaties zijn, conform de speerpunten uit de ´Woonvisie Maastricht 2018, Goed Stedelijk Wonen voor iedereen´ meerjarig bezig met het vergroten van het aantal woningen die rollator-en/of rolstoelgeschikt is. De Maastrichtse woningcorporaties, hun huurders belangen verenigingen en de gemeente hebben eind 2021 nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt voor de periode 2022-2026.

Speerpunt 3 Maak mensen economisch meer zelfredzaam

Beschut werk, als opgenomen instrument binnen de participatiewet, is werk in een veilige en aangepaste omgeving. Het gaat hierbij om burgers die wel kunnen werken, maar wel een dusdanige begeleiding of aanpassing van het werk nodig hebben, waarvan niet verwacht kan worden van een reguliere werkgever dat hij dit organiseert. Beschut werk biedt de mensen met een indicatie (via UWV) beschut een baan, loon, zingeving en het gevoel mee te kunnen doen in de maatschappij. De beleidsregels zijn in voorbereiding en er vindt op dit moment, over het verder ontwikkelen van Beschut werk, afstemming met de ketenpartners plaats.

Speerpunt 4 Zorg voor inclusief onderwijs

Onderwijs timmert aan de weg om passend onderwijs zoveel mogelijk te kunnen realiseren binnen het reguliere onderwijs. Er is in Maastricht Heuvelland veel dialoog over hoe kinderen met een beperking kunnen worden opgevangen in het reguliere onderwijs. Zo zet Mosalira vanuit haar dienstencentrumexpertise in op de diverse schoollocaties voor de kinderen die dat nodig hebben. Hier valt ook de net genoemde Instapklas onder, maar ook initiatieven met Xonar en Radar om kinderen uit Kinderbehandelcentra (KBC) op te vangen in de reguliere setting van KernKindcentra in Maastricht. Er is vanuit Kindcentrum Manjefiek in Malberg zelfs een instapklas gestart, waarin kinderen vanuit een Medisch Kinderdagverblijf door Xonar begeleid worden in de reguliere schoolsetting. Zowel bij de planning en voorbereiding van de nieuwe Integrale Kindcentra, als bij de inhoudelijke ontwikkeling van de huidige Integrale Kindcentra zijn inclusie en toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Op alle scholen voor Voortgezet Onderwijs worden maatwerkvoorzieningen en schakelklassen ingericht om steeds meer kinderen vanuit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs te kunnen opvangen in de reguliere setting.

Speerpunt 5 Optimaliseer het vervoer
Er is vooral rond de heraanleg van de stationsbuurt, in overleg met ervaringsdeskundigen, aandacht geweest voor verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. In het afgelopen voorjaar werden de geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking bij het busstation in Maastricht aangebracht. Ook het bordes bij de ingang van het stationsgebouw van de NS werd toegankelijker gemaakt. Er is auditieve informatie bij het busstation in Maastricht beschikbaar. De bushaltes worden stap voor stap verhoogd om de toegankelijkheid van het busvervoer te verbeteren

Speerpunt 6 Ondersteun cliënten

De gemeentelijke geactualiseerde folder over cliëntondersteuning is vanaf eind juli 2022 ook beschikbaar in begrijpelijke taal volgens de principes van Taal voor Allemaal.

Toegankelijkheid stemlokalen

Er is geïnvesteerd in het toegankelijk maken van de stemlokalen. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen waren bijna alle stemlokalen rolstoeltoegankelijk. Het was mogelijk om bij Centre Ceramique, aan de hand van een soundbox, te stemmen. Op die manier is het stemmen voor mensen die blind/slechtziend zijn, mensen met dyslexie of mensen met een verstandelijke beperking, toegankelijker gemaakt. Het stembureau van Centre Ceramique werd bemenst door een zogeheten prokkelduo, een duo van een inwoner met/zonder een beperking. Ook werd bij Centre Ceramique een geleide route voor slechtzienden aangebracht.

Speerpunt 7 Maak de openbare ruimte toegankelijker

Het actieplan Fietsparkeren Maastricht 2020-2025 is een belangrijk instrument voor het toegankelijker en veiliger maken van Maastricht voor gebruikers van een rolstoel, scootmobiel, rollator of kinderwagen. Fietsen belemmeren namelijk vaak de doorgang. Ten aanzien van het fiets parkeren zijn we, in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, blijvend op zoek naar manieren om de doorgang op de stoepen vrij te houden van fietsen en scooters. Verder heeft het college gekozen voor de realisatie van een extra invalidentoilet (MIVA-toilet) bij de Q-Park garage onder het Vrijthof. De verbouwing van het toilet bij Q-park is momenteel in voorbereiding.

Speerpunt 8 Stimuleer sport en beweging

Het gratis beweegaanbod van Maastricht Sport is gericht op participatie van iedere Maastrichtenaar, jong of oude, met of zonder beperking, met extra aandacht voor senioren die ouder dan 70 zijn of voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie over het beweegaanbod vindt u via de website van Maastricht Sport.

Speerpunt 9 Investeer in een inclusieve buurt

In het kader van de twee pilots ‘Inclusieve Buurt’ zijn de activiteiten vanaf februari 2022 weer langzaam opgestart. De resultaten van deze pilots worden meegenomen in de eindrapportage over de Lokale Inclusie Agenda 2019-2022 en worden ter inspiratie en lering gedeeld met de buurtnetwerk organisaties.

Speerpunt 10 Zorg voor toegankelijke horeca, winkels en bedrijven

Maastricht voor Iedereen organiseert in 2022 een werkconferentie ‘Gastvrijheid in relatie tot inclusie’. Het doel van de werkconferentie is om bedrijven en organisaties, die direct in contact met de burger staan, bewust te maken van hun ’toegankelijkheid’ voor alle burgers in Maastricht, en hen vervolgens ondersteunen in het meer toegankelijk maken van hun bedrijf of organisatie voor burgers met een beperking vanuit het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

collegevoorstel en jaarprogram 2019-2022

maastrichtse-inclusie-agenda-3-7-2019 2018-2022[11175]

Rib – 30 juni 21 Stand van zaken Uitvoering Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022-0.3

RIB_-_15 april 22 Stand_van_zaken_Uitvoering_Maastrichtse_Inclusie_Agenda_2019-2022