Beleidsplan 2020

Een beschrijving van de aard en de doelstelling van onze activiteiten

Ons motto is: Maastricht voor iedereen! We zetten ons in om de gemeente te ondersteunen in woord en daad zodat iedereen in Maastricht kan meedoen.

De leden van de Stichting Maastricht voor Iedereen doen dat allemaal op hun eigen manier, vaak vanuit hun eigen doelgroep. Denk aan de oudere burger, jongeren, burgers met een beperking en burgers met een andere culturele achtergrond. Samen helpen we de gemeente iedereen mee te laten doen.

Maastricht voor Iedereen bestaat uit 4 verschillende organisaties:

  • Integrale Adviescommissie Sociaal Domein
  • Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht – ASM
  • JONGR – de Jongerenraad
  • Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht – CIMM.

Leidraad voor het handelen van Maastricht voor Iedereen is het VN-Verdrag voor mensen met een beperking. Dat bepaalt dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. Dat betekent dat er op veel gebieden verbeteringen nodig zijn. Zodat iedereen op een gelijkwaardige manier kan meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan winkelen, met de bus reizen, een terrasje pikken, naar school gaan en een paspoort aanvragen bij het gemeenteloket. De gemeente Maastricht wil beter voldoen aan wat er in het VN-verdrag beschreven staat. Wij adviseren de gemeente daarover en denken mee. Voor iedereen.

In de jaren 2017 en 2018 hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met de bejegening van burgers met een beperking in Maastricht. Onder meer hebben we een training bewustwording laten ontwikkelen, die nu wordt ingezet bij met name ambtenaren. Ook hebben we in die jaren een monitoring uitgevoerd om een beeld te krijgen van waar burgers met een beperking in Maastricht tegenaan lopen. Wat kan beter in de toegankelijkheid in brede zin.Doelstellingen


Aan het einde van 2019 hebben we een vertegenwoordiging van de doelgroep burgers met een psychische kwetsbaarheid in onze gelederen opgenomen.

Aan het einde van 2019 hebben we een advies klaar voor de gemeente hoe om te gaan met de invalidenparkeerplaatsen in Maastricht. Vanuit het oogpunt van de belangen hierin van de gemeente als ook vanuit het oogpunt van burgers met een invalidenparkeerkaart.

Aan het einde van 2019 is de pool ervaringskundige burgers uitgebreid en is er een eerste aanzet voor een training ervaringsdeskundigheid van deze burgers.

Aan het einde van 2019 is er een duidelijke toename van het aantal bronnen op onze website waarop mensen met een beperking zich kunnen richten om er hun voordeel mee te doen.

Wij een aantal actiepunten geformuleerd voor 2019 en 2020:

  • Een eerste actiepunt in het lopende jaar 2019 en het komende jaar 2020 is werken aan de verbreding van de doelgroep die we vertegenwoordigen. De doelgroep burgers met een psychische kwetsbaarheid gaan meedenken en beslissen over wat nodig is om vanuit hun perspectief Maastricht meer toegankelijk te maken.
  • Een tweede actiepunt is het uitbreiden van de informatie die we op de website aanbieden. We willen burgers van Maastricht zoveel mogelijk van advies kunnen voorzien over organisaties en initiatieven in Maastricht waar zij hun voordeel mee kunnen doen. Ze kunnen er informatie halen, steun krijgen, of andere praktische zaken regelen.
  • Een derde actiepunt betreft het in beeld brengen van de parkeermogelijkheden voor mensen met een invalidenparkeerkaart. In hoeverre zijn er hier voldoende van? Zijn ze ook voldoende gespreid in de stad? Wat doen andere steden hierin? Wat kunnen we hiervan leren en zodat we de gemeente hierin kunnen adviseren.
  • Tenslotte is er een vierde actiepunt, dat enigszins samenhangt met het eerste actiepunt. Het betreft er voor te zorgen dat Maastricht beschikt over een brede pool van ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring op verzoek kunnen inzetten voor de gemeente Maastricht; daar waar dat nodig is.

Er is een grote groep burgers met verschillende typen beperkingen ervaringskundig. Graag willen we een deel van deze groep, in navolging van de succesvolle bejegeningstraining, trainen om ervaringsdeskundig te worden. Een van de kenmerken van ervaringsdeskundigheid is dat je ‘boven je eigen situatie kunt staan’ en hierover zoveel als mogelijk objectief kunt spreken. We maken in dit jaar 2019 een eerste stap om deze groep te formeren en, indien mogelijk, ook al deels te trainen.

We komen als Maastricht voor Iedereen vijf keer per jaar bij elkaar. In de tussenliggende tijd zijn vooral de kartrekkers van de stichting actief, om de geplande acties in gang te zetten, uit te voeren en te ondersteunen wanneer anderen acties uitvoeren.

Onze doelgroep bestaat uit alle burgers van Maastricht die ‘vallen’ onder het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De doelgroep van het VN-verdrag Handicap beslaat alle mensen die door een beperking in hun functioneren en deelname aan de samenleving worden beperkt. Het VN-verdrag is van toepassing op alle soorten beperkingen. Denk aan fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Onze activiteiten vinden gedurende het gehele jaar plaats. We maken per activiteit een kort plan en gaan er mee aan de slag. In dit plan zijn veelal activiteiten opgenomen, uren beschrijven we vrijwel niet, omdat dit vrijwilligerswerk betreft.

Alle activiteiten vinden in Maastricht plaatsBeloningsbeleid


Stichting Maastricht voor Iedereen is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst. Er worden dan ook geen beloningen of vacatiegelden uitgekeerd. Wel worden aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs, indien gewenst, reiskosten en/of andere gemaakte kosten vergoed.Bestuurssamenstelling


Voorzitter : Jacques van Weerdenburg
Penningmeester : Huup Peters
Bestuurslid : Brigitte van Lierop

RSIN : 858734461

Ga naar de inhoud