Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022

Op 25 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022’ vastgesteld. Graag informeer ik u over deze agenda, die een uitgebreid overzicht geeft van de inspanningen van de gemeente om de positie van mensen met een beperking in Maastricht te verbeteren.

VN-verdrag

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het ‘VN-verdrag handicap’ in werking. Een historisch moment, want dit verdrag legt de fundamentele mensenrechten van mensen met een beperking vast. Het Rijk verwacht van gemeenten dat ze in dit kader een Lokale Inclusie Agenda opstellen, waarin de gemeente, samen met ervaringsdeskundigen, beschrijft hoe ze gaat werken aan de positie van mensen met een beperking.

De Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022 laat zien hoe de gemeente Maastricht streeft naar een inclusieve stad. Er is aandacht voor wat we al gerealiseerd hebben en waar we momenteel aan werken en, vooral, wat de plannen zijn voor de toekomst.

Inclusie

In een inclusieve samenleving worden mensen met een beperking in staat gesteld om écht mee te doen, zonder dat ze daarbij belemmeringen ervaren of zelfs buiten de gemeenschap staan.

We kiezen voor een brede aanpak. Inclusie gaat namelijk niet alleen over de vraag of een gebouw toegankelijk is voor iemand in een rolstoel. Het gaat bijvoorbeeld ook over de bejegening van mensen die een beperking hebben, over begrijpelijke communicatie of over voldoende gelegenheid om te wonen en reizen. Bovendien gaat het over een grote en diverse groep mensen. Veel mensen denken bij mensen met beperkingen vooral aan personen met een lichamelijke of fysieke beperking, zoals mensen in een rolstoel. Er zijn echter ook veel mensen bij wie de beperkingen niet zichtbaar zijn.

De definitie volgens het VN-verdrag luidt als volgt: personen met een beperking omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Geleidelijke verbetering in de gemeente

Niet alle voorzieningen in de gemeente hoeven direct toegankelijk te zijn: het gaat om een geleidelijke verbetering. Bij nieuw beleid moet wel altijd direct rekening worden gehouden met de positie van mensen met een beperking. Het VN-verdrag spreekt daarom bij de ontwikkeling van nieuwe producten of nieuw beleid ook over ‘Design for All’: wanneer je bij het ontwerpen van beleid direct uitgaat van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’ sluit je niemand uit.

Ambities

We onderscheiden twee ambities:

In de Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022 zelf (zie bijlage) leest u meer over deze ambities, de speerpunten en de concrete stappen die op basis daarvan gezet worden.

Relatie met de Seniorenmonitor

Bij de totstandkoming van de Maastrichtse Inclusie Agenda is rekening gehouden met de uitkomsten van de resultaten van de Monitor seniorvriendelijke gemeente (ook wel Seniorenmonitor genoemd). Ik hecht er waarde aan om de implementatie hiervan binnen de Maastrichtse Inclusie Agenda inzichtelijk te maken. Dit laat uiteraard onverlet dat de doelgroep van de agenda breder is dan senioren alleen en in het algemeen ten goede komt van Maastricht als inclusieve samenleving.

De Monitor seniorvriendelijke gemeente heeft duidelijk in beeld gebracht welke onderwerpen volgens senioren in meerdere mate of mindere mate (extra) aandacht moeten krijgen in Maastricht. De meeste senioren noemen 3 belangrijke terugkerende thema’s, zijnde Wonen, Ontmoeting en Gezondheid en Informatievoorziening.

Wonen

Een van de genoemde knelpunten is: onvoldoende aanbod van betaalbare, geschikte seniorenwoningen, bij voorkeur in de eigen wijk. Bij Speerpunt 2 van de Maastrichtse Inclusie Agenda wordt in dit kader verwezen naar het ‘Plan van aanpak Wonen en Zorg voor ouderen’.

Ontmoeting

Zie voor dit thema Speerpunt 9 van de Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022, Investeer in een Inclusieve buurt.

Gezondheid

De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot Gezondheid zijn vanuit de Seniorenmonitor:

  • Zie voor dit thema Speerpunt 6 Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022, Ondersteun Cliënten.
  • Zie voor dit thema Speerpunt 8 Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022, Stimuleer sport en beweging.

Informatievoorziening

Senioren in Maastricht zijn niet goed op de hoogte van wat er mogelijk is binnen de gemeente. Dit geldt zowel voor activiteiten als voor hulp en ondersteuning. Hierbij speelt de informatievoorziening van de gemeente een belangrijke rol. De informatie van de gemeente komt echter nog niet goed bij inwoners terecht en veel senioren geven aan dat de informatie die zij ontvangen naar hun gevoel niet voor hen is bedoeld.

Zie Maastrichtse Inclusie Agenda, Hoofstuk 4, Zorg voor begrijpelijke communicatie: De gemeente Maastricht kiest voor toegankelijke communicatie. Digitale media en diensten, maar ook schriftelijke uitingen (folders, officiële brieven en documenten) moeten technisch toegankelijk én begrijpelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Hierbij staat voorop dat de burger de inhoud moet begrijpen. Maatwerk in taalniveau en communicatiemiddelen staat voorop.

Er wordt in 2019 een testpanel samengesteld. Voor dit testpanel wordt ook een aantal senioren uitgenodigd. Het testpanel kan de gemeente helpen om de communicatie en informatie toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk te maken. Een fysiek informatiepunt in de wijk wordt verder onderzocht.

De volledige Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Mara de Graaf-van Haasen,
Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit